MEDIA ARITMETICĂ - FRACŢII ZECIMALE, clasa a V-a

Written by OBOROCEANU IOAN.

 

Proiect  Didactic

 

 

Obiectul : Matematică

Clasa : a V- a

Şcoala :

Profesorul :

Subiectul lecţiei : Media aritmetică a două fracţii zecimale finite

Tipul lecţiei : Lecţie pentru dobândirea de noi cunoştinţe

Strategii didactice : Conversaţia, explicaţia, activitate independentă, problematizarea

Mijloace de învăţământ : Manualele primite

  Culegeri de probleme (Arthur Bălăucă – Editura Taida)

   Fişele de lucru

 

Competenţe generale :  CG1 - Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea

lor în funcţie de contextul în care au fost definite.

                                      CG2 - Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,

contextual cuprinse în enunţuri matematice.

CG3 - Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

CG4 - Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

 

Competenţe specifice :  CS1 - Identificarea în limbaj cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale

CS2 - Interpretarea matematică a unor problem practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor.

CS3 - Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute (utilizând ecuaţii sau inecuaţii) şi interpretarea rezultatului.

                                     

Competenţe derivate - la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să :

                                      CD1 – Afle media aritmetică a două fracţii zecimale finite

                                      CD2 – Afle un termen necunoscut folosind media aritmetică

                                      CD3 – Folosească media aritmetică în probleme practice

                                     

Resursele :

 • oficiale – programa şcolară, planificarea calendaristică, proiectul didactic
 • temporale – 50 minute
 • psihologice – elevul ştie :    -    noţiunea de fracţii zecimale

-         operaţii cu fracţii zecimale

-         ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale

 

 

 


 

 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

 

 

Evenimentele lecţiei

Compe

-tenţe

Activităţi ale lecţiei

Metode

Procedee de evaluare

1. Moment organizatoric

 

 • ØSe trec eventualii absenţi, se verifica dacă sunt toate cele necesare pentru începerea lecţiei.

 

 

 

2. Verificarea temei

 

 • ØElevii vor avea pe bănci caietele de teme şi maculatoarele. Se va verifica prin sondaj tema. Exerciţiile din temă care nu au fost efectuate de mai mulţi elevi vor fi rezolvate la tablă.

 

 

- observarea sistematică a atenţiei

3. Informarea elevilor asupra obiectivului urmărit

 

 • ØProfesorul anunţă că urmează a se studia media aritmetică a două fracţii zecimale, urmărindu-se a se stabili modul în care se face acest lucru.

 

 

 

4. Prezentarea materialului stimul

CG1

CS1

CD1

 

 • ØSe distribuie elevilor o fişă de lucru şi se rezolvă de pe ea exerciţiul I
 • ØSe discută cu elevii sensul gramatical al cuvântului “medie”
 • ØSe prezintă situaţia ipotetică a unui elev care la sfărşitul anului şcolar vrea să îşi calculeze media generală şi se încercă definirea mediei aritmetice cu ajutorul elevilor.

 

- conversaţia

- exemplul practic

- explicaţia

- observarea

-  analiza răspunsu-rilor

- aprecieri verbale

5. Dirijarea învăţării

 

 

 

CS1

CS3

CD1

CD2

 

 

 

 

 

 

CD1

CD2

CD3

 

 

 

 • ØSe defineşte media aritmetică a două fracţii zecimale : Rezultatul împărţirii dintre suma numerelor şi 2.

ma (a, b) = (a + b) : 2 =

 

 • ØSe defineşte media aritmetică a n fracţii zecimale : Rezultatul împărţirii dintre suma numerelor şi numărul lor.

 

 • ØSe prezintă câteva exemple :

    1) ma (2,3 ; 5,4) = (4,3 + 5,4) : 2  = 9,7 : 2 = 4,85

    2) ma (4,23 ; 12,7 ; 0,04) = (4,22 + 12,9 + 0,04) : 3 = 17,16 : 3 = 5,72

 

 • ØSe rezolvă exerciţiile de pe fişă, punctându-se câteva tipuri mai des întâlnite :

    1) Calcularea mediei aritmetice când se cunosc toate numerele

    2) Calcularea sumei numerelor când se cunoaşte media aritmetică

    3) Aflarea unui număr atunci când se cunosc toate numerele şi media aritmetică

    4) Exerciţii diverse.

 

 

 

5. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed- back-ului

CS1,CS2

CS3,CD1

CD2,CD3

 • ØSe vor lucra individual şi la tablă exerciţiile de pe fişa distribuită.

 

 

- activitatea independentă individuală

- autoevaluare şi notarea fişelor de lucru

6. Retenţia şi transferul

CD1,CD2

CD3

 • ØSe face o scurtă recapitulare a cunoştinţelor dobândite :

- Cum se calculează media aritmetică a două fracţii zecimale ?

- Care sunt principalele tipuri de exerciţii şi care este modul de rezolvare ?

 

- conversaţia

- problemati-zarea

 

- evaluarea frontală

 

7. Tema pentru acasă

 

 • ØCulegere : exerciţiile 1, 2, 3, 6 – pag. 158 - 159

 

- conversaţia

 

8. Aprecieri, note

 

 • ØNotarea elevilor care s-au evidenţiat în timpul orei
 • ØNotarea fişei de lucru în caietul profesorului

 

- conversaţia

- aprecieri verbale

- analiza activităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fişă de lucru

 

 

 1. I.Calculaţi :
  1. 1.3,25 + 4,79 =
  2. 2.4,2 + 13,159 =
  3. 3.12,78 + 9 =
  4. 4.15,7 : 2 =
  5. 5.26,15 : 4 =
  6. 6.97, 128 : 3 =

 

    II.

 1. Calculaţi media aritmetică a următoarelor numere:
 1. a)30 şig)     3; 5 şi 8                                     
 2. b)29 şih)     2,1; 0,38 şi 43                                   
 3. c)12,8 şi 3,                 i)     2,1;  3,6; şi 5,7                         
 4. d)3,25 şi 7,j)    6,2; 3,15 şi 4,213   
 5. e)0,03 şi 7,k)   4,12; 0,13; 7,21; 8,34;
 6. f)9 şi 14,32
 1. Media aritmetică a trei numere este 9,27. Să se calculeze suma celor trei numere.
 2. Media aritmetică a cinci numere este 12,13. Să se calculeze suma celor cinci numere.
 3. Media aritmetică a două numere este 14,75, iar unul dintre numere este 10. Determinaţi celălalt număr.
 4. Media aritmetică a trei numere este 8,103, iar primele două numere sunt 9,14 şi 5,2. Determinaţi al treilea număr..
 5. Media aritmetică a două numere este 4,5. Dacă unul din numere este de trei ori mai mare decât celălalt, aflaţi numerele.
 6. Media aritmetică a trei numere este 32,14. Un al patrulea număr este 6,2. Să se determine media aritmetică a celor patru numere.
 7. Media aritmetică a trei numere este 14,2, iar media aritmetică a altor două numere este 23,25. Calculaţi media aritmetică a celor cinci numere.
 8. Media aritmetică a patru numere este 33. Determinaţi numerele, ştiind că al doilea este cu 18 mai mare decât primul, al treilea este dublul primului, iar al patrulea este egal cu media aritmetică a primelor două numere.
 9. Determinaţi media aritmetică a numerelor 7,12 ; 8,12 ; 9,12 ; …..26,12.