DREPTE PARALELE - clasa a VI-a

Written by OBOROCEANU IOAN.

 

Proiect  Didactic

 

 

Obiectul : Matematică

Clasa : a VI- a

Şcoala :

Profesorul :

Subiectul lecţiei : Drepte paralele

Tipul lecţiei : Lecţie pentru dobândirea de noi cunoştinţe

Strategii didactice : Conversaţia, explicaţia, activitate independentă, problematizarea

Mijloace de învăţământ : Manualele primite 

  Culegeri de probleme (Arthur Bălăucă – Editura Taida)

   Fişele de lucru

 

Competenţe generale :  CG1 - Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea

lor în funcţie de contextul în care au fost definite.

                                      CG 2 - Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural,

contextual cuprinse în enunţuri matematice.

CG 3 - Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

CG 4 - Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Competenţe specifice :  CS1 - Recunoaşterea şi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date.

CS2 - Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figure geometrice plane descrise în context matematice date.

CS3 - Exprimarea poziţiei dreptelor în plan (paralelism, perpendicularitate) prin definiţii, notaţii, desen.

CS4 - Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea  problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

Competenţe derivate - la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să :

                                      CD1 - Recunoască două drepte paralele.

                                      CD2 – Definească două drepte paralele.

                                      CD3 – Enunţe şi să aplice Axioma lui Euclid.

                                      CD4 – Enunţe şi să aplice proprietăţile dreptelor paralele.

 

Resursele :

 • oficiale – programa şcolară, planificarea calendaristică, proiectul didactic
 • temporale – 50 minute
 • psihologice – elevul ştie :    -noţiunea de punct, dreaptă

-  cum se folosesc instrumentele geometrice

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

 

 

Evenimentele lecţiei

Compe

-tenţe

Activităţi ale lecţiei

Metode

Procedee de evaluare

1. Moment organizatoric

 

 • ØSe trec eventualii absenţi, se verifica dacă sunt toate cele necesare pentru începerea lecţiei.

 

 

 

2. Verificarea temei

 

 • ØElevii vor avea pe bănci caietele de teme şi maculatoarele. Se va verifica prin sondaj tema. Exerciţiile din temă care nu au fost efectuate de mai mulţi elevi vor fi rezolvate la tablă.

 

 

- observarea sistematică a atenţiei

3. Informarea elevilor asupra obiectivului urmărit

 

 • ØProfesorul anunţă că urmează a se studia dreptele paralele, urmărindu-se observarea uşoară a unor astfel de situaţii precum şi proprietăţile pe care le au acestea.

 

 

 

4. Prezentarea materialului stimul

 

 

 • ØSe recapitulează ce înseamnă drepte concurente : două drepte care au un punct comun.
 • ØSe dau exemple de drepte care se intersectează din clasă
 • ØPrin opoziţie se încearcă definirea cu ajutorul elevilor a dreptelor paralele.

 

- conversaţia

- exemplul practic

- explicaţia

- observarea

-  analiza răspunsu-rilor

- aprecieri verbale

5. Dirijarea învăţării

 

 

CS1

CD1

CD2

 

 

 

 

 

 

 

CD3

 

 

 

 

 

 

CS2

CS3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS2

CS3

 

 

  

CD4

 • ØDefiniţie : spunem că două drepte a, b sunt paralele dacă ele sunt coplanare şi nu au nici un punct comun. Notăm acest lucru cu ab.
 • ØSe cere elevilor să dea exemple de drepte paralele folosind corpurile existente în clasă.
 • ØProfesorul dă ca exemplu două drepte necoplanare aşteptând ca elevii să corecteze şi să explice greşeala.
 • ØSe împarte o fişă de lucru şi se cere rezolvarea punctului I.
 • ØSe defineşte noţiunea de secantă : Fie a şi b două drepte distincte. O dreaptă c se numeşte secantă a dreptelor a, b dacă intersectează cele două drepte.
 • ØSe cere găsirea câtorva seturi de 2 drepte tăiate de o secantă.
 • ØSe enunţă axioma lui Euclid : Printr-un punct exterior unei drepte se poate construi o singură paralelă la acea dreaptă.

                                                   A

                                                    x

 

                           d

 

 • ØSe prezintă metode de trasare a două drepte paralele :
 1. 1)Cu ajutorul riglei şi echerului
 1. 2)Cu ajutorul a două echere
 • ØSe enunţă proprietatea de tranzitivitate a dreptelor paralele : Dacă       ab şi bc atunci ac.

 

 

5. Obţinerea performanţei şi asigurarea feed- back-ului

CS1,CS2

CS3,CD2

CD3,CD4

 • ØProfesorul va distribui elevilor o fişă de lucru. Exerciţiile se vor lucra individual şi la tablă.

- activitatea independentă individuală

- autoevaluare şi notarea fişelor de lucru

6. Retenţia şi transferul

CD1,CD2

CD3,CD4

 • ØSe face o scurtă recapitulare a cunoştinţelor dobândite :

- Ce sunt dreptele paralele ?

- Cum pot fi ele construite ?

- Care este axioma lui Euclid ?

- Care este proprietatea de tranzitivitate a dreptelor paralele ?

- conversaţia

- problemati-zarea

 

- evaluarea frontală

 

7. Tema pentru acasă

 

 • ØCulegere : exerciţiile  – pag. 191 - 192

- conversaţia

 

8. Aprecieri, note

 

 • ØNotarea elevilor care s-au evidenţiat în timpul orei
 • ØNotarea fişei de lucru în caietul profesorului

- conversaţia

- aprecieri verbale

- analiza activităţii

 

Fişă  de  lucru

 

          I.

Fie un segment [MN] . Determinaţi două puncte A şi B astfel încât AB ║ MN şi  şi . Există mai multe situaţii posibile ?

 

          II.

          Gigel vrea să monteze stâlpii pentru un gard în aşa fel încât aceştia să fie paraleli între ei, pentru a se putea pune apoi plasele de gard. Având la îndemână o bucată de sfoară, un telefon, o lopată şi o piatră, cum procedează pentru a duce sarcina la bun sfârşit?